கனவான்

"கனவான்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

கனவான்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Kaṉavāṉ/

(பெயர்ச்சொல்) கௌரவமுடையவர்

(பெயர்ச்சொல்) A person worthy of respect
honour
esteem; a gentleman

கனவான்

மொழிபெயர்ப்பு Gentleman

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

கனவான் + ஐகனவானை
கனவான் + ஆல்கனவானால்
கனவான் + ஓடுகனவானோடு
கனவான் + உடன்கனவானுடன்
கனவான் + குகனவானுக்கு
கனவான் + இல்கனவானில்
கனவான் + இருந்துகனவானிலிருந்து
கனவான் + அதுகனவானது
கனவான் + உடையகனவானுடைய
கனவான் + இடம்கனவானிடம்
கனவான் + (இடம் + இருந்து)கனவானிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

க்+அ=
ன்+அ=
வ்+ஆ=வா
ன்=ன்

கனவான் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.