ஔவையார்

"ஔவையார்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஔவையார்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Auvaiyār/

(பெயர்ச்சொல்) ஔவை(பண்டித முதாட்டி)
இவர் தமிழில் பல செய்யுள்கள்,நீதி நூல்கள் இயற்றியுள்ளார்

தமிழ் களஞ்சியம்

 • ஔவையார்
 • ஔவையார்
 • வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

  ஔவையார் + ஐஔவையாரை
  ஔவையார் + ஆல்ஔவையாரால்
  ஔவையார் + ஓடுஔவையாரோடு
  ஔவையார் + உடன்ஔவையாருடன்
  ஔவையார் + குஔவையாருக்கு
  ஔவையார் + இல்ஔவையாரில்
  ஔவையார் + இருந்துஔவையாரிலிருந்து
  ஔவையார் + அதுஔவையாரது
  ஔவையார் + உடையஔவையாருடைய
  ஔவையார் + இடம்ஔவையாரிடம்
  ஔவையார் + (இடம் + இருந்து)ஔவையாரிடமிருந்து

  மெய் உயிர் இயைவு

  =
  வ்+ஐ=வை
  ய்+ஆ=யா
  ர்=ர்

  ஔவையார் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.