ஔவியம்

"ஔவியம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஔவியம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Auviyam/

(பெயர்ச்சொல்) பொறாமை
அழுக்காறு

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஔவியம் + ஐஔவியத்தை
ஔவியம் + ஆல்ஔவியத்தால்
ஔவியம் + ஓடுஔவியத்தோடு
ஔவியம் + உடன்ஔவியத்துடன்
ஔவியம் + குஔவியத்துக்கு
ஔவியம் + இல்ஔவியத்தில்
ஔவியம் + இருந்துஔவியத்திலிருந்து
ஔவியம் + அதுஔவியத்தது
ஔவியம் + உடையஔவியத்துடைய
ஔவியம் + இடம்ஔவியத்திடம்
ஔவியம் + (இடம் + இருந்து)ஔவியத்திடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
வ்+இ=வி
ய்+அ=
ம்=ம்

ஔவியம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.