ஔபரிதிகம்

"ஔபரிதிகம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஔபரிதிகம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Auparitikam/

ஈடு.

மெய் உயிர் இயைவு

=
ப்+அ=
ர்+இ=ரி
த்+இ=தி
க்+அ=
ம்=ம்

ஔபரிதிகம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.