ஔபத்தியம்

"ஔபத்தியம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஔபத்தியம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aupattiyam/

புணர்ச்சி.

மெய் உயிர் இயைவு

=
ப்+அ=
த்=த்
த்+இ=தி
ய்+அ=
ம்=ம்

ஔபத்தியம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.