ஔதும்பரம்

"ஔதும்பரம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஔதும்பரம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Autumparam/

செம்பு
அத்திமரம்.

மெய் உயிர் இயைவு

=
த்+உ=து
ம்=ம்
ப்+அ=
ர்+அ=
ம்=ம்

ஔதும்பரம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.