ஔதரிகன்

"ஔதரிகன்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஔதரிகன்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Autarikaṉ/

உதரபோஷகன்

மெய் உயிர் இயைவு

=
த்+அ=
ர்+இ=ரி
க்+அ=
ன்=ன்

ஔதரிகன் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.