ஔடும்பரம்

"ஔடும்பரம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஔடும்பரம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Auṭumparam/

தாமிரம்.

மெய் உயிர் இயைவு

=
ட்+உ=டு
ம்=ம்
ப்+அ=
ர்+அ=
ம்=ம்

ஔடும்பரம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.