ஔடதம்

"ஔடதம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

இச்சொல் பிறமொழியிலிருந்து வந்து பயன்பாட்டில் உள்ளது. இதை பயன்படுத்துவதை தவிர்த்து. இதற்கு இணையான தமிழ்ச்சொல் கீழே உள்ளது. அதை பயன்படுத்துங்கள்.

ஔடதம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Auṭatam/

(வடமொழி) மருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ட்+அ=
த்+அ=
ம்=ம்

ஔடதம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.