ஓவியர்

"ஓவியர்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஓவியர்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ōviyar/

(பெயர்ச்சொல்) சித்திரம் வரையக்கூடியவர்
பார்க்கும் காட்சியை வரையக்கூடியவன்

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஓவியர் + ஐஓவியரை
ஓவியர் + ஆல்ஓவியரால்
ஓவியர் + ஓடுஓவியரோடு
ஓவியர் + உடன்ஓவியருடன்
ஓவியர் + குஓவியருக்கு
ஓவியர் + இல்ஓவியரில்
ஓவியர் + இருந்துஓவியரிலிருந்து
ஓவியர் + அதுஓவியரது
ஓவியர் + உடையஓவியருடைய
ஓவியர் + இடம்ஓவியரிடம்
ஓவியர் + (இடம் + இருந்து)ஓவியரிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
வ்+இ=வி
ய்+அ=
ர்=ர்

ஓவியர் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.