ஓவியன்

"ஓவியன்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஓவியன்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ōviyaṉ/

(பெயர்ச்சொல்) சித்திரம் வரைவோன்

(பெயர்ச்சொல்) painter
drawing master

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஓவியன் + ஐஓவியனை
ஓவியன் + ஆல்ஓவியனால்
ஓவியன் + ஓடுஓவியனோடு
ஓவியன் + உடன்ஓவியனுடன்
ஓவியன் + குஓவியனுக்கு
ஓவியன் + இல்ஓவியனில்
ஓவியன் + இருந்துஓவியனிலிருந்து
ஓவியன் + அதுஓவியனது
ஓவியன் + உடையஓவியனுடைய
ஓவியன் + இடம்ஓவியனிடம்
ஓவியன் + (இடம் + இருந்து)ஓவியனிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
வ்+இ=வி
ய்+அ=
ன்=ன்

ஓவியன் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.