ஓரசைச்சீர்

"ஓரசைச்சீர்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஓரசைச்சீர்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ōracaiccīr/

(பெயர்ச்சொல்) அசைச்சீர்

தமிழ் களஞ்சியம்

 • இலக்கணம் » யாப்பு » சீர் » ஓரசைச்சீர்
 • வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

  ஓரசைச்சீர் + ஐஓரசைச்சீரை
  ஓரசைச்சீர் + ஆல்ஓரசைச்சீரால்
  ஓரசைச்சீர் + ஓடுஓரசைச்சீரோடு
  ஓரசைச்சீர் + உடன்ஓரசைச்சீருடன்
  ஓரசைச்சீர் + குஓரசைச்சீருக்கு
  ஓரசைச்சீர் + இல்ஓரசைச்சீரில்
  ஓரசைச்சீர் + இருந்துஓரசைச்சீரிலிருந்து
  ஓரசைச்சீர் + அதுஓரசைச்சீரது
  ஓரசைச்சீர் + உடையஓரசைச்சீருடைய
  ஓரசைச்சீர் + இடம்ஓரசைச்சீரிடம்
  ஓரசைச்சீர் + (இடம் + இருந்து)ஓரசைச்சீரிடமிருந்து

  மெய் உயிர் இயைவு

  =
  ர்+அ=
  ச்+ஐ=சை
  ச்=ச்
  ச்+ஈ=சீ
  ர்=ர்

  ஓரசைச்சீர் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.