ஓம குண்டலம்

"ஓம குண்டலம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஓம குண்டலம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ōma kuṇṭalam/

(பெயர்ச்சொல்) யாகம் செய்வதற்கு தீ எரிக்கும் ஓர் சிறிய கிடங்கு அல்லது நிலம்

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஓம குண்டலம் + ஐஓம குண்டலத்தை
ஓம குண்டலம் + ஆல்ஓம குண்டலத்தால்
ஓம குண்டலம் + ஓடுஓம குண்டலத்தோடு
ஓம குண்டலம் + உடன்ஓம குண்டலத்துடன்
ஓம குண்டலம் + குஓம குண்டலத்துக்கு
ஓம குண்டலம் + இல்ஓம குண்டலத்தில்
ஓம குண்டலம் + இருந்துஓம குண்டலத்திலிருந்து
ஓம குண்டலம் + அதுஓம குண்டலத்தது
ஓம குண்டலம் + உடையஓம குண்டலத்துடைய
ஓம குண்டலம் + இடம்ஓம குண்டலத்திடம்
ஓம குண்டலம் + (இடம் + இருந்து)ஓம குண்டலத்திடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ம்+அ=
=
க்+உ=கு
ண்=ண்
ட்+அ=
ல்+அ=
ம்=ம்

ஓம குண்டலம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.