ஓந்தி

"ஓந்தி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஓந்தி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ōnti/

ஓணான்.

தொடர்புள்ளவை

படங்கள்

பச்சோந்தி
பச்சோந்தி
முட்பல்லி
முட்பல்லி
ஓணான்
ஓணான்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ந்=ந்
த்+இ=தி

ஓந்தி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.