ஓது

"ஓது" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஓது

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ōtu/

(வினைச்சொல்) பூனை
சொல்லுதல்

மெய் உயிர் இயைவு

=
த்+உ=து

ஓது என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.