ஓடல்

"ஓடல்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஓடல்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ōṭal/

அச்சக்குறிப்பு
ஓடுதல்.

மெய் உயிர் இயைவு

=
ட்+அ=
ல்=ல்

ஓடல் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.