ஒழி

"ஒழி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஒழி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Oḻi/

(வினைச்சொல்) அழி; ஓர் துணை வினை

(வினைச்சொல்) ruin
To bring to an end

தமிழ் களஞ்சியம்

  • திருக்குறள் » பொருட்பால் » ஒழிபியல்
  • நன்னூல் » சொல்லதிகாரம் » வினையியல் » ஒழிபு
  • மெய் உயிர் இயைவு

    =
    ழ்+இ=ழி

    ஒழி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.