ஒல்லு

"ஒல்லு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஒல்லு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Ollu/

(பெயர்ச்சொல்) செய்யக்கூடியதாகு
உடன்படு
தக்கதாகு;பொருந்து
நிகழ்தல் செய்
பொறுத்தல் செய்

(பெயர்ச்சொல்) to be possible or practicable
to agree
to be suitable;to unite
to happen
to tolerate

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஒல்லு + ஐஒல்லை
ஒல்லு + ஆல்ஒல்லால்
ஒல்லு + ஓடுஒல்லோடு
ஒல்லு + உடன்ஒல்லுடன்
ஒல்லு + குஒல்லுக்கு
ஒல்லு + இல்ஒல்லில்
ஒல்லு + இருந்துஒல்லிலிருந்து
ஒல்லு + அதுஒல்லது
ஒல்லு + உடையஒல்லுடைய
ஒல்லு + இடம்ஒல்லிடம்
ஒல்லு + (இடம் + இருந்து)ஒல்லிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ல்=ல்
ல்+உ=லு

ஒல்லு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.