ஒலிப்பெயர்வு

"ஒலிப்பெயர்வு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஒலிப்பெயர்வு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Olippeyarvu/

ஒலியின் அசைவு அல்லது நகர்வு

Transition

மெய் உயிர் இயைவு

=
ல்+இ=லி
ப்=ப்
ப்+எ=பெ
ய்+அ=
ர்=ர்
வ்+உ=வு

ஒலிப்பெயர்வு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.