ஒரேமூச்சாக

"ஒரேமூச்சாக" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஒரேமூச்சாக

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Orēmūccāka/

ஒரே தடவையில் செய்து முடித்தல்
ஒரே முறையில்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ர்+ஏ=ரே
ம்+ஊ=மூ
ச்=ச்
ச்+ஆ=சா
க்+அ=

ஒரேமூச்சாக என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.