ஒருவு

"ஒருவு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஒருவு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Oruvu/

விட்டு நீங்கு
ஒத்திரு
தப்பிச் செல்
தவிர்
ஆடு

to abandon
to resemble
to escape
to be excepted

மெய் உயிர் இயைவு

=
ர்+உ=ரு
வ்+உ=வு

ஒருவு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.