ஒருங்குறி

"ஒருங்குறி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஒருங்குறி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Oruṅkuṟi/

எழுத்துகளையும் வரியுருகளையும் எண்முறை உபகரணங்களில் பயன்படுத்துவதற்கென உருவாக்கப்பட்ட ஒரு குறிமுறை நியமம் ஆகும்

unicode

மெய் உயிர் இயைவு

=
ர்+உ=ரு
ங்=ங்
க்+உ=கு
ற்+இ=றி

ஒருங்குறி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.