ஒருங்கமை

"ஒருங்கமை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஒருங்கமை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Oruṅkamai/

(பெயர்ச்சொல்) ஒன்றுசேர்த்தல்

(பெயர்ச்சொல்) join together
Defrag

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஒருங்கமை + ஐஒருங்கமையை
ஒருங்கமை + ஆல்ஒருங்கமையால்
ஒருங்கமை + ஓடுஒருங்கமையோடு
ஒருங்கமை + உடன்ஒருங்கமையுடன்
ஒருங்கமை + குஒருங்கமைக்கு
ஒருங்கமை + இல்ஒருங்கமையில்
ஒருங்கமை + இருந்துஒருங்கமையிலிருந்து
ஒருங்கமை + அதுஒருங்கமையது
ஒருங்கமை + உடையஒருங்கமையுடைய
ஒருங்கமை + இடம்ஒருங்கமையிடம்
ஒருங்கமை + (இடம் + இருந்து)ஒருங்கமையிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ர்+உ=ரு
ங்=ங்
க்+அ=
ம்+ஐ=மை

ஒருங்கமை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.