ஒயில்

"ஒயில்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஒயில்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Oyil/

அழகிய தோற்றம் அல்லது நடை
ஒரு வகைக் கூத்து

graceful appearance or gait
a kind of dance
chic
pretty

மெய் உயிர் இயைவு

=
ய்+இ=யி
ல்=ல்

ஒயில் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.