ஒயாமல்

"ஒயாமல்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஒயாமல்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Oyāmal/

தொடர்ந்து செய்தல்
இடைவிடாது செய்தல்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ய்+ஆ=யா
ம்+அ=
ல்=ல்

ஒயாமல் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.