ஒப்பேறு

"ஒப்பேறு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஒப்பேறு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Oppēṟu/

(ஒன்றுமே இல்லை அல்லது மிகவும் மோசம் என்ற நிலையில் இல்லாமல்) தேறுதல்

be salvaged
be retrieved

மெய் உயிர் இயைவு

=
ப்=ப்
ப்+ஏ=பே
ற்+உ=று

ஒப்பேறு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.