ஐவகை ஒழுக்கம்

"ஐவகை ஒழுக்கம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஐவகை ஒழுக்கம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aivakai oḻukkam/

(தொகைச் சொல்) கொல்லாமை
களவு செய்யாமை
காமவெறியின்மை
பொய்யாமை
கள்ளுண்ணாமை

மெய் உயிர் இயைவு

=
வ்+அ=
க்+ஐ=கை
=
=
ழ்+உ=ழு
க்=க்
க்+அ=
ம்=ம்

ஐவகை ஒழுக்கம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.