ஐரேயன்

"ஐரேயன்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஐரேயன்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Airēyaṉ/

கள்.

மெய் உயிர் இயைவு

=
ர்+ஏ=ரே
ய்+அ=
ன்=ன்

ஐரேயன் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.