ஐயுறவு

"ஐயுறவு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஐயுறவு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aiyuṟavu/

சந்தேகம்.

மெய் உயிர் இயைவு

=
ய்+உ=யு
ற்+அ=
வ்+உ=வு

ஐயுறவு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.