ஐயுறல்

"ஐயுறல்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஐயுறல்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aiyuṟal/

ஐயப்படல்.

மெய் உயிர் இயைவு

=
ய்+உ=யு
ற்+அ=
ல்=ல்

ஐயுறல் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.