ஐம்முக முழவம்

"ஐம்முக முழவம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஐம்முக முழவம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aimmuka muḻavam/

(பெயர்ச்சொல்) பஞ்சமுக வாத்தியம் எனும் ஐம்முக முழவம் வடிவத்தில் மிகவும் பெரிய தோலிசைக்கருவி ஆகும். குடமுழா
குடபஞ்சமுகி என்று இதற்கு பல பெயர்கள் உண்டு. தமிழ்நாட்டில் சில பெருங்கோவில்களில் மட்டும் இந்த இசைக்கருவி இசைக்கப்படுகிறது.

(பெயர்ச்சொல்) The Panchamukha Vadyam is a drum from India.

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஐம்முக முழவம் + ஐஐம்முக முழவத்தை
ஐம்முக முழவம் + ஆல்ஐம்முக முழவத்தால்
ஐம்முக முழவம் + ஓடுஐம்முக முழவத்தோடு
ஐம்முக முழவம் + உடன்ஐம்முக முழவத்துடன்
ஐம்முக முழவம் + குஐம்முக முழவத்துக்கு
ஐம்முக முழவம் + இல்ஐம்முக முழவத்தில்
ஐம்முக முழவம் + இருந்துஐம்முக முழவத்திலிருந்து
ஐம்முக முழவம் + அதுஐம்முக முழவத்தது
ஐம்முக முழவம் + உடையஐம்முக முழவத்துடைய
ஐம்முக முழவம் + இடம்ஐம்முக முழவத்திடம்
ஐம்முக முழவம் + (இடம் + இருந்து)ஐம்முக முழவத்திடமிருந்து

படங்கள்

ஐம்முக முழவம்
ஐம்முக முழவம்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ம்=ம்
ம்+உ=மு
க்+அ=
=
ம்+உ=மு
ழ்+அ=
வ்+அ=
ம்=ம்

ஐம்முக முழவம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.