ஐம்பொறி

"ஐம்பொறி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஐம்பொறி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aimpoṟi/

(தொகைச் சொல்) மெய்
வாய்
கண்
மூக்கு
செவி

மெய் உயிர் இயைவு

=
ம்=ம்
ப்+ஒ=பொ
ற்+இ=றி

ஐம்பொறி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.