ஐம்பெருங்குழு அரசர்க்குரிய கூட்டத்தார்

"ஐம்பெருங்குழு அரசர்க்குரிய கூட்டத்தார்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஐம்பெருங்குழு அரசர்க்குரிய கூட்டத்தார்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aimperuṅkuḻu aracarkkuriya kūṭṭattār/

(தொகைச் சொல்) அமைச்சர்
புரோகிதர்
படைத் தலைவர்
தூதுவர்
சாரணர்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ம்=ம்
ப்+எ=பெ
ர்+உ=ரு
ங்=ங்
க்+உ=கு
ழ்+உ=ழு
=
=
ர்+அ=
ச்+அ=
ர்=ர்
க்=க்
க்+உ=கு
ர்+இ=ரி
ய்+அ=
=
க்+ஊ=கூ
ட்=ட்
ட்+அ=
த்=த்
த்+ஆ=தா
ர்=ர்

ஐம்பெருங்குழு அரசர்க்குரிய கூட்டத்தார் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.