ஐம்பெருங்காப்பியம்

"ஐம்பெருங்காப்பியம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஐம்பெருங்காப்பியம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aimperuṅkāppiyam/

(தொகைச் சொல்) சீவக சிந்தாமணி
சிலப்பதிகாரம்
மணிமேகலை
வளையாபதி
குண்டல கேசி

மெய் உயிர் இயைவு

=
ம்=ம்
ப்+எ=பெ
ர்+உ=ரு
ங்=ங்
க்+ஆ=கா
ப்=ப்
ப்+இ=பி
ய்+அ=
ம்=ம்

ஐம்பெருங்காப்பியம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.