ஐம்புலத்தார்

"ஐம்புலத்தார்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஐம்புலத்தார்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aimpulattār/

(தொகைச் சொல்) தென் புலத்தவராகிய பிதுரர்
தெய்வம்
விருந்து
சுற்றத்தார்
தான்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ம்=ம்
ப்+உ=பு
ல்+அ=
த்=த்
த்+ஆ=தா
ர்=ர்

ஐம்புலத்தார் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.