ஐம்பால்

"ஐம்பால்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஐம்பால்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aimpāl/

(தொகைச் சொல்) ஆண் பால்
பெண் பால்
பலர் பால்
ஒன்றன் பால்
பலவின் பால்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ம்=ம்
ப்+ஆ=பா
ல்=ல்

ஐம்பால் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.