ஐந்தெழுத்து

"ஐந்தெழுத்து" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஐந்தெழுத்து

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Ainteḻuttu/

(தொகைச் சொல்)மெய் உயிர் இயைவு

=
ந்=ந்
த்+எ=தெ
ழ்+உ=ழு
த்=த்
த்+உ=து

ஐந்தெழுத்து என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.