ஐசாபைசாவாய்

"ஐசாபைசாவாய்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஐசாபைசாவாய்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aicāpaicāvāy/

(வினையடை) உண்டு இல்லை என இரண்டிலொன்றாய். இந்த வியாபாரம் ஐசாபைசாவாய்த தீரவேண்டும்.

(வினையடை) Yes or no
conclusively
to the finish

மெய் உயிர் இயைவு

=
ச்+ஆ=சா
ப்+ஐ=பை
ச்+ஆ=சா
வ்+ஆ=வா
ய்=ய்

ஐசாபைசாவாய் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.