ஐங்கணை-மன்மதனின் அம்புகள்

"ஐங்கணை-மன்மதனின் அம்புகள்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஐங்கணை-மன்மதனின் அம்புகள்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aiṅkaṇai-maṉmataṉiṉ ampukaḷ/

(தொகைச் சொல்) தாமரை மலர்
அசோக மலர்
குவளை மலர்
மாம் பூ
முல்லை மலர்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ங்=ங்
க்+அ=
ண்+ஐ=ணை
-=-
ம்+அ=
ன்=ன்
ம்+அ=
த்+அ=
ன்+இ=னி
ன்=ன்
=
=
ம்=ம்
ப்+உ=பு
க்+அ=
ள்=ள்

ஐங்கணை-மன்மதனின் அம்புகள் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.