ஏவது

"ஏவது" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஏவது

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ēvatu/

ஏவியது

மெய் உயிர் இயைவு

=
வ்+அ=
த்+உ=து

ஏவது என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.