ஏத்தல்

"ஏத்தல்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஏத்தல்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ēttal/

போற்றித்துதித்தல்

மெய் உயிர் இயைவு

=
த்=த்
த்+அ=
ல்=ல்

ஏத்தல் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.