ஏச்சு

"ஏச்சு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஏச்சு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ēccu/

(வினைச்சொல்) வசவு
திட்டு

(வினைச்சொல்) scolding
abouse

மெய் உயிர் இயைவு

=
ச்=ச்
ச்+உ=சு

ஏச்சு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.