ஏகோத்திஷ்டம்

"ஏகோத்திஷ்டம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஏகோத்திஷ்டம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ēkōttiṣṭam/

(பெயர்ச்சொல்) இறந்தவர்க்குப் பதினொராநாளிற் செய்யும் ஒரு சிராத்தம்

(பெயர்ச்சொல்) funeral rite performed on the 11th day after death for the deceased exclusively
without including other ancestors

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஏகோத்திஷ்டம் + ஐஏகோத்திஷ்டத்தை
ஏகோத்திஷ்டம் + ஆல்ஏகோத்திஷ்டத்தால்
ஏகோத்திஷ்டம் + ஓடுஏகோத்திஷ்டத்தோடு
ஏகோத்திஷ்டம் + உடன்ஏகோத்திஷ்டத்துடன்
ஏகோத்திஷ்டம் + குஏகோத்திஷ்டத்துக்கு
ஏகோத்திஷ்டம் + இல்ஏகோத்திஷ்டத்தில்
ஏகோத்திஷ்டம் + இருந்துஏகோத்திஷ்டத்திலிருந்து
ஏகோத்திஷ்டம் + அதுஏகோத்திஷ்டத்தது
ஏகோத்திஷ்டம் + உடையஏகோத்திஷ்டத்துடைய
ஏகோத்திஷ்டம் + இடம்ஏகோத்திஷ்டத்திடம்
ஏகோத்திஷ்டம் + (இடம் + இருந்து)ஏகோத்திஷ்டத்திடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
க்+ஓ=கோ
த்=த்
த்+இ=தி
ஷ்=ஷ்
ட்+அ=
ம்=ம்

ஏகோத்திஷ்டம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.