ஏகோத்தரவிருத்தி

"ஏகோத்தரவிருத்தி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஏகோத்தரவிருத்தி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ēkōttaravirutti/

(பெயர்ச்சொல்) இறந்தவர்க்கு முதற்பத்துநாட்செய்யும் ஒரு சிராத்தம்

(பெயர்ச்சொல்) Obsequial distribution of doles of rice during the first ten days after death
the quantity given being increased each day by one unit of measure

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஏகோத்தரவிருத்தி + ஐஏகோத்தரவிருத்தியை
ஏகோத்தரவிருத்தி + ஆல்ஏகோத்தரவிருத்தியால்
ஏகோத்தரவிருத்தி + ஓடுஏகோத்தரவிருத்தியோடு
ஏகோத்தரவிருத்தி + உடன்ஏகோத்தரவிருத்தியுடன்
ஏகோத்தரவிருத்தி + குஏகோத்தரவிருத்திக்கு
ஏகோத்தரவிருத்தி + இல்ஏகோத்தரவிருத்தியில்
ஏகோத்தரவிருத்தி + இருந்துஏகோத்தரவிருத்தியிலிருந்து
ஏகோத்தரவிருத்தி + அதுஏகோத்தரவிருத்தியது
ஏகோத்தரவிருத்தி + உடையஏகோத்தரவிருத்தியுடைய
ஏகோத்தரவிருத்தி + இடம்ஏகோத்தரவிருத்தியிடம்
ஏகோத்தரவிருத்தி + (இடம் + இருந்து)ஏகோத்தரவிருத்தியிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
க்+ஓ=கோ
த்=த்
த்+அ=
ர்+அ=
வ்+இ=வி
ர்+உ=ரு
த்=த்
த்+இ=தி

ஏகோத்தரவிருத்தி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.