ஏகோதிட்டம்

"ஏகோதிட்டம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஏகோதிட்டம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ēkōtiṭṭam/

(பெயர்ச்சொல்) ஏகோத்திஷ்டம்

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஏகோதிட்டம் + ஐஏகோதிட்டத்தை
ஏகோதிட்டம் + ஆல்ஏகோதிட்டத்தால்
ஏகோதிட்டம் + ஓடுஏகோதிட்டத்தோடு
ஏகோதிட்டம் + உடன்ஏகோதிட்டத்துடன்
ஏகோதிட்டம் + குஏகோதிட்டத்துக்கு
ஏகோதிட்டம் + இல்ஏகோதிட்டத்தில்
ஏகோதிட்டம் + இருந்துஏகோதிட்டத்திலிருந்து
ஏகோதிட்டம் + அதுஏகோதிட்டத்தது
ஏகோதிட்டம் + உடையஏகோதிட்டத்துடைய
ஏகோதிட்டம் + இடம்ஏகோதிட்டத்திடம்
ஏகோதிட்டம் + (இடம் + இருந்து)ஏகோதிட்டத்திடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
க்+ஓ=கோ
த்+இ=தி
ட்=ட்
ட்+அ=
ம்=ம்

ஏகோதிட்டம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.