எனையதும்

"எனையதும்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

எனையதும்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Eṉaiyatum/

(வினையடை) சிறிதும்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ன்+ஐ=னை
ய்+அ=
த்+உ=து
ம்=ம்

எனையதும் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.