எனும்

"எனும்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

எனும்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Eṉum/

(வினையடை) சிறிதும்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ன்+உ=னு
ம்=ம்

எனும் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.