எதிரொலி

"எதிரொலி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

எதிரொலி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Etiroli/

(பெயர்ச்சொல்) நம்மால் அல்லது எதாவது பொருலால் ஏற்படுத்தும் ஒலி மீண்டும் மீண்டும் ஒலித்தல்

(பெயர்ச்சொல்) echo

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

எதிரொலி + ஐஎதிரொலியை
எதிரொலி + ஆல்எதிரொலியால்
எதிரொலி + ஓடுஎதிரொலியோடு
எதிரொலி + உடன்எதிரொலியுடன்
எதிரொலி + குஎதிரொலிக்கு
எதிரொலி + இல்எதிரொலியில்
எதிரொலி + இருந்துஎதிரொலியிலிருந்து
எதிரொலி + அதுஎதிரொலியது
எதிரொலி + உடையஎதிரொலியுடைய
எதிரொலி + இடம்எதிரொலியிடம்
எதிரொலி + (இடம் + இருந்து)எதிரொலியிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
த்+இ=தி
ர்+ஒ=ரொ
ல்+இ=லி

எதிரொலி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.