எண்ணுண்மி

"எண்ணுண்மி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

எண்ணுண்மி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Eṇṇuṇmi/

(பெயர்ச்சொல்) கோப்புகளின் அலகு
8 நுண்மிகள்(bit) கொண்ட ஓர் அலகு
கணினிக் கட்டுமானத்தின் அடிப்படை பதிவக அலகு

எண்ணுண்மி

மொழிபெயர்ப்பு byte

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

எண்ணுண்மி + ஐஎண்ணுண்மியை
எண்ணுண்மி + ஆல்எண்ணுண்மியால்
எண்ணுண்மி + ஓடுஎண்ணுண்மியோடு
எண்ணுண்மி + உடன்எண்ணுண்மியுடன்
எண்ணுண்மி + குஎண்ணுண்மிக்கு
எண்ணுண்மி + இல்எண்ணுண்மியில்
எண்ணுண்மி + இருந்துஎண்ணுண்மியிலிருந்து
எண்ணுண்மி + அதுஎண்ணுண்மியது
எண்ணுண்மி + உடையஎண்ணுண்மியுடைய
எண்ணுண்மி + இடம்எண்ணுண்மியிடம்
எண்ணுண்மி + (இடம் + இருந்து)எண்ணுண்மியிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ண்=ண்
ண்+உ=ணு
ண்=ண்
ம்+இ=மி

எண்ணுண்மி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.