எண்ணலளவை

"எண்ணலளவை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

எண்ணலளவை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Eṇṇalaḷavai/

(பெயர்ச்சொல்) இலக்கத்தால் எண்ணும் அளவு

(பெயர்ச்சொல்) measure by counting; cardinals

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

எண்ணலளவை + ஐஎண்ணலளவையை
எண்ணலளவை + ஆல்எண்ணலளவையால்
எண்ணலளவை + ஓடுஎண்ணலளவையோடு
எண்ணலளவை + உடன்எண்ணலளவையுடன்
எண்ணலளவை + குஎண்ணலளவைக்கு
எண்ணலளவை + இல்எண்ணலளவையில்
எண்ணலளவை + இருந்துஎண்ணலளவையிலிருந்து
எண்ணலளவை + அதுஎண்ணலளவையது
எண்ணலளவை + உடையஎண்ணலளவையுடைய
எண்ணலளவை + இடம்எண்ணலளவையிடம்
எண்ணலளவை + (இடம் + இருந்து)எண்ணலளவையிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ண்=ண்
ண்+அ=
ல்+அ=
ள்+அ=
வ்+ஐ=வை

எண்ணலளவை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.